Logo

ul. Energetyka 4/24, 62-510 Konin
tel. 63 275 70 03, kom: 695 651 819

 
Logo

Jesteśmy kancelarią istniejącą od 2010 r., kiedy to decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. Robert Szymczak został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupcy, następnie w oparciu o decyzje z dnia 14 stycznia 2013 r., zmienił ostateczną decyzję w ten sposób, że powołał Roberta Szymczaka na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie.

Staramy się działać dynamicznie z rozwagą i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Wysokie standardy wykonywania powierzonych obowiązków możliwe są do spełnienia dzięki wiedzy i doświadczeniu Komornika Sądowego oraz zatrudnionych pracowników. Rewirem komorniczym Komornika Sądowego Roberta Szymczaka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Koninie, jednakże zgodnie z decyzją wierzycieli, którzy mają prawo wyboru Komornika Sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komornik Robert Szymczak wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.

Licytacje

Aktualne licytacje:


  • 21-08-2024r. o godz. 11:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych 
     Pełna treść ogłoszenia...
  •  
Wszystkie licytacje ruchomości i nieruchomości prowadzone przez tut. komornika są publikowane na stronie
Krajowej Rady Komorniczej https://licytacje.komornik.pl

Komornicy sądowi

Komornik sądowy w Polsce sprawuje urząd działający przy sądzie rejonowym, nie należy jednak do pracowników sądów i prokuratury, pracowników urzędów państwowych, ani do korpusu służby cywilnej, lecz prowadzi działające na własny rachunek jednoosobowe quasi-przedsiębiorstwo zwane kancelarią komorniczą, podlegające obowiązkowi uzyskania NIP i REGON, ale wyłączone z rejestracji w CEIDG, finansowane z ustawowo określonych kosztów komorniczych.

Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika od 30 listopada 1997 roku do 1 stycznia 2019 roku była ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpiły ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Zawód zaufania publicznego

Zawód zaufania publicznego to każdy zawód regulowany stanowiący profesję o wysokim znaczeniu społecznym, wymagającą odpowiednich kwalifikacji nie tylko zawodowych i zdrowotnych, lecz także charakterologicznych, tj. moralnych i etycznych, nad którego należytym wykonywaniem pieczę w imieniu państwa powierzono w drodze ustawy samorządowi zawodowemu.

Obecnie w Polsce 24 ustawy stanowią podstawę prawną działania 17 samorządów zawodów zaufania publicznego, sprawujących pieczę nad 19 takimi zawodami.

Choć zgodnie z doktryną zawodami zaufania publicznego są wyłącznie profesje uregulowane w powyższy sposób, zaufanie publiczne samo w sobie stanowi czynnik niezbędny dla wykonywania wielu innych zawodów czy pełnienia innych stanowisk, w szczególności w roli funkcjonariusza publicznego.